Lidt jesus

Frygt ikke! se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser I Davids by; han er Kristus

Jesus blev født i Palæstina ca fire år før vi sædvanligvis regner med, at det skete (år 0). Om hans barndom vides næsten intet, kun at hans mor hed Maria og han havde søskende, bl.a. en bror Jakob, som senere sammen med disciplen Peter overtog ledelsen af den første kristne menighed i Jerusalem. Måske var hans jordiske far tømrer og hed Josef.

Da Jesus var hen ved de 25 til 30 sluttede han sig til flokken af disciple omkring Johannes Døber. Snart begyndte han imidlertid selv at optræde som skriftklog, dvs. lærer. Vi kender hovedtrækkene i hans budskab, eftersom han indprentede sine disciple læresætningerne som udenadslære. Jesus prædikede at Guds Rige var nær, det gjaldt derfor om som børn at møde tillidsfuldt op og omvende sig til et liv med Gud som fortegn.

Et sådan tjenstvilligt liv ville ganske vist indebære besværligheder og endda lidelse, men gennem bøn og sammenhold ville Guds Rige åbenbare sig på jorden. Gennem fejringen af et meget inklusivt fællesskab signaleredes desuden overfor omverdenen, at ingen – syndere, skøger, toldere – var udelukket af Guds Rige, således som de ellers ofte nok kunne være fra det øvrige samfund. Det glædelige budskab gjaldt alle, som kunne lære at betragte hinanden med kærlig tiltro og omsorg.

I slutningen af 20erne eller begyndelsen af 30erne drog Jesus op til Jerusalem for at fejre den jødiske påskefest der. Ved den lejlighed krænkede han ikke kun præsteskabet ved det jødiske samfunds største helligdom, Templet. Han gav også anledning til, at store folkemængder tiljublede ham som Guds sendebud, Messias.

Måske var det også medvirkende til det, som senere skete, at han søgte at erstatte de traditionelle dyreofringer som centrum for det folkelige fællesskab. I stedet indstiftede han Den Hellige Nadver. I dette måltidsfællesskab viste han ved at dele ud af sin krop, hvorledes Guds børn skal dele hvad de har med hinanden. Desuden illustrerede han gennem indstiftelsen af dette måltid, hvorledes mennesker skulle forstå den fremtidige lyksalighed i det himmelske rige.

I midten af den hellige påskeuge blev han pågrebet af jøderne, bragt for den romerske ret, pint af Pontius Pilatus og korsfæstet på Golgatha. Efter sin død blev han svøbt i ligklæder og lagt i en klippegrav.

Tro  Skabelse  Gud  Jesus  Kristus  Synd og Frelse  Historien  Helligånden  Dom og Forsoning

Næstekærlighed  Et godt kristenliv  Gode gerninger  Bøn  Gudstjeneste  Nadver